Oprogramowanie

Oprogramowanie AMR-Control dostarczane jest z każdym rejestratorem Almemo i umożliwia kompletne programowanie czujników dla konfiguracji pomiarowej przyrządu oraz odczyt danych pomiarowych przez seryjny interface. Potrzebny jest jedynie kabel danych Almemo. Zintegrowany terminal umożliwia pomiary “online” przy użyciu komputera. Najnowszą wersję programu można pobrać ze strony www.ahlborn.com


AMR – Control ekran powitalny
Lista jednostekKonfiguracja systemuProgramowanie jednostkiProgramowanie menu użytkownikaOdczytywanie danych z pamięciLista przyłączy/ punktów pomiarowychProgramowanie punktów pomiarowychLista wartości pomiarowych z ustawieniami
Lista modułów wyjściowych
Terminal operacji “online” i programowaniaOprogramowania kontrolne pracujące pod Windows SW5600WC1/2/3/4

 • Oprogramowanie AMR WinControl jest w szczególności

przeznaczone do zbierania danych przy użyciu przyrządów • Oprogramowanie ułatwia pracę operatora z przyrządem Almemo
 • Mierzone wartości mogą być przetwarzane arytmetycznie,

wyświetlane, zapamiętywane, przesyłane do innychprogramów.

 • Możliwe jest ustawienie wartości alarmowych
 • Wersja 32 bitowa jest optymalna do pracy pod

Windows 95/98/NT oraz 2000

 • Najświeższe informacje na temat najnowszego

oprogramowania są dostępne na stronie www.akrobit.de

 

Wersje oprogramowania:

SW5600WC1 – oprogramowanie dla 20 punktów pomiarowych i jednego przyrządu.

SW5600WC2 – oprogramowanie dla dowolnej liczby pkt. pomiarowych i przyrządów.

SW5600WC3 – oprogramowanie jak WC2 z wszystkimi funkcjami opcjonalnymi .

SW5600WC4 – oprogramowanie jak WC3 plus zintegrowany serwer sieciowy.

SW5600WCU – rozszerzenie powyższych wersji oprogramowania (update).

SW5600WCG – Cross update data control

Opcje:

SW5600WCO1 – praca sieciowa (adresowanie) kilku przyrządów ALMEMO®

SW5600WCO2 – automatyczna generacja zbiorów danych (data files) jako dzienne/tygodniowe.

SW5600WCO3 – przyłącze dla modemu

SW5600WCO5 – funkcje alarmowe

SW5600WCO8 – serwer danych

SW5600WCO9 – serwer sieciowy

Moduły dodatkowe:

SW5600WCZM1 – kalkulacja komfortu cieplnego i klimatu pomieszczeń

SW5600WCZM2 – zabezpieczenie hasłem

SW5600WCZM3 – manager warsztatowy

SW5600WCZM4 – kreator transmitancji termicznej

Kompletne pakiety:

SW5600WCV – długoterminowy monitoring ciągły

Wymagania systemowe:

Komputer; kompatybilna z IBM PC
System operacyjny; Windows 2000, XP; 2003; Vista; 2008; 7, zalecany Win XP
Pamięć; 256 MB; zalecana 1024 MB
Miejsce na dysku twardym; 25 MB; zalecane 100 MB
Połączenie sieciowe; karta sieciowa, protokół TCP/IP; zalecane - karta sieciowa, protokół TCP/IP , internet lub VPN.

Właściwości poszczególnych wersji oprogramowania

Funkcja

WC1

WC2

WC3

WC4

Skanowanie danych        

Ilość punktów pomiarowych

Podłączenie do sieci ALMEMO®

20

Bez ogr.

Bez ogr.

Bez ogr.

Wyjście danych        

Wyświetlanie danych pomiarowych

Wykres liniowy XY

Zapamiętanie charakteru prezentacji jako typ formatu

Tabele

Funkcja Zoom (on line i off line)

Ilustracja projektu

Przechowywanie danych        

Manualne na twardym dysku

Automatyczne na twardym dysku

Automatyczna generacja zbiorów dziennych i tygodniowych

     

Analiza danych        

Dwa kursory pomiarowe, funkcje statystyczne

         

Przetwarzanie danych

       

Online i offline kalkulacje (kanały arytmetyczne)

Przetwarzanie i zewnętrzne wartości tablicowe online i offline

łączenie/dzielenie plików

Eksport danych pomiarowych        

Schowek (clipboard)

Zbiór (file)

Dynamiczna wymiana danych (DDE, OLE)

Transmisja danych „online” do Excel’a

Import danych        

ASCII (AMR format)

Programowanie punktu pomiarowego i przyrządu        

Programowanie charakterystyk punktu pom. i przyrządu

Automatyczne skalowanie

Programowanie lokalnych alarmów

Zapamiętanie oprogramowania dla punków pom.

Edycja zaprogramowanych pól

Redukcja danych        

Funkcja uśredniania (online i offline)

Wygładzanie ( w czasie/ wg wartości/online offline)

Funkcje zbieracza danych        

Programowanie zbieracza danych

Odczytywanie danych z pamięci

Wskazanie zajętości pamięci i wyświetlacza

Funkcje alarmów        

Wyświetlanie wartości alarmowych z listą punktów pomiarowych

Lista wartości alarmowych + historia pomiarów

   

Start aplikacji w przypadku zakłóceń (wysyłanie SMS)

   

Przełączanie przekaźników wyjściowych

   

Zarządzanie konfiguracją        

Zapamiętanie konfiguracji programu

Wydruki        

Wykresy, tabele, lista punktów pomiarowych itd.

Połączenia z przyrządami pomiarowymi        

Połączenie GSM i przez radiomodem

   

Seryjny, TCP/IP

Okno Główne:

 • Okno główne jest platformą dla wszystkich operacji programu AMR WinControll. Wszystkie działania przeprowadzane są z użyciem tego okna. Możliwa jest jego minimalizacja lub działanie w tle.
 • Dane pomiarowe mogą być przetwarzane w następujący sposób: prezentacja cyfrowa wartości mierzonych, wskazania słupkowe, róża wiatrów, wskaźnik półkolisty, wykres liniowy, wykres XY, tabela, zbiór danych.
 • Program może jest obsługiwany przez komendy z menu. Tylko te komendy, które są odpowiednie dla danej sytuacji będą możliwe do wykonania. W celu przyspieszenia działania zastosowano komendy z klawiatury oraz ikony narzędziowe.
 • Obszerny zakres pomocy jest dostępny przez funkcje z linii podstawowej oraz dodatkowe ikony narzędziowe

Lista punktów pomiarowych i przyrządów:

 • Wszystkie przyłączone do jednego lub większej liczby przyrządów i oprogramowane czujniki, zostaną automatycznie rozpoznane i wyświetlone w postaci listy punktów pomiarowych tak szybko jak szybko będzie możliwe uruchomienie programu i obsługa interface’u
 • Oddzielnie zostaną wyspecyfikowane zakresy pomiarowe, komentarze, wartości graniczne, wartości korekcyjne, lista zawierająca symbole wartości granicznych, uszkodzenia czujników i danych zebranych on line.
 • Karta rejestracyjna „ Urządzenia pomiarowe” wyświetli dokładne informacje dotyczące: typu przyrządu, pojemności pamięci, ustawienia zbieracza danych.
 • Okno „ Punkty pomiarowe i jednostki” pozostaje aktywne przez przez czły czas działania programu i jest automatycznie odnawiane i uzupełniane przy zmianie czujników lub zmianie konfiguracji jednostek.

Operacje arytmetyczne online i offline:

 • Funkcje arytmetyczne programu pozwalają na wyliczanie zmiennych fizycznych wielkości mierzonych.
 • Określone zmienne mogą zostać zdefiniowane poprzez formułę edytora i zapisane jako kanał arytmetyczny (wirtualny punkt pomiarowy).
 • Dane uzyskane z wirtualnych kanałów pomiarowych mogą być wyliczane i prezentowane w trybie online i offline.
 • W zależności od swojej definicji kanał wirtualny może być traktowany globalnie dla całego programu lub lokalnie.
 • Każdy zapis danych może zostać rozszerzony o kanał arytmetyczny.

Kursory pomiarowe/funkcje statystyczne:

 • W trybie pracy „wykres liniowy” zbierane dane mogą być analizowane przy użyciu dwu kursorów (online i offline).
 • Kursory można przemieszczać w dowolne miejsce wykresu liniowego.
 • Odpowiednio do pozycji kursora pomiarowego, wartości pomiarowe wszystkich wyświetlanych linii zlokalizowanych pod tym kursorem będą wyświetlane w postaci tablicy.
 • Przy użyciu zintegrowanych funkcji statystycznych różnice wartości pod kursorem, wartości minimalne maksymalne i średnie zdefiniowane przez pozycje kursora zostaną wyliczone i przedstawione w tabeli

Funkcje zbieracza danych:

 • Ustawienia zbieracza danych można zaprogramować z użyciem dialogu.
 • W trakcie dialogu „program zbieracz danych” może wyświetlać aktualne ustawienia urządzenia takie jak: zapełnienie pamięci, czas startu i zatrzymania, cykl pomiarowy, cykl wydruku.
 • Odczyt z pamięci urządzenia może być indywidualny lub zespołowy w zależności od ustawień zbieraczy danych i sieci pomiarowej.
 • Ustawienia opcjonalne w zależności od zdefiniowania dotyczące nie wszystkich danych pomiarowych a jedynie wycinka zapamiętywanych danych mogą być odczytane z pamięci. Dane wycinkowe mogą zawierać „ tylko wartości średnie”, „tylko wartości alarmowe”, „wartości pomiarowe z określonym numerem”, „wartości pomiarowe z określonego przedziału czasu”.

Funkcje sprawdzające:

 • Wywołanie alarmu może być skutkiem wartości pomiarowych i/lub wartości wyliczanych.
 • Alarm może być wizualny i/lub akustyczny.
 • Wszystkie wyzwolenia alarmu są zapisywane (wartości czas trwania).
 • Wykres liniowy z wartościami historycznymi jest generowany po wyzwoleniu.
 • W przypadku alarmy mogą być przełączone przekaźniki systemu ALMEMO®
 • Dane alarmowe mogą zostać przesłane przez sieć.
 • Dla alarmów specjalnych możliwe jest generowanie specjalnych sygnałów (opcja na zamówienie).

Eksport danych:

 • Dane mogą być zapamiętane online i/lub w jakimkolwiek późniejszym czasie w następujących formatach: WK1, FAMOS, QS-STAT, DIAdem, ASCII, binarny.
 • Wykresy liniowe, wykresy XY i tabele mogą być kopiowane do schowka i wstawiane np. w tekst protokołu.
 • Przez dynamiczny system wymiany danych (DDE) można przesłać dane pomiarowe online do innej aplikacji np. Excel.
 • W przyszłości dodatkowo można będzie wstawiać wykresy liniowe do dokumentów tekstowych przez funkcje OLE.

Ilustracje projektu:

 • Ilustracje projektu są możliwe przy użyciu indywidualnie dobranej grafiki lub fotografii (mapa bitowa) .
 • Prezentacja zebranych danych może być przeprowadzona w polach danych, które mogą być dowolnie ułożone , wymiar i kolor może być dowolnie wybrany.
 • Pola tekstowe mogą zawierać opisy i mogą być dowolnie umiejscowione.
 • Kilka stron ilustrowanego projektu może być otwartych w tym samym czasie by zapewnić pogląd na całości i wgląd w szczegóły.

Kreator transmitancji termicznej:

 • Użycie współczynnika k jest możliwe w przeliczeniach online i offline.
 • Wybór metody kalkulacyjnej dla danego eksperymentu i wartości k następuje zgodnie z norma DIN4108 i zgodnie z oficjalnymi danymi.
 • Określenie wartości aktualnie wyliczanej i wartości uśrednionej.
 • Zostanie dobrana metoda kalkulacji, która będzie określać odpowiednie wielkości pomiarowe.
 • Po skompletowaniu wszystkich kroków zostanie stworzony model liniowy umożliwiający pomiary i kalkulacje odpowiednich wielkości.

Opcje połączeniowe:

 • Oprogramowanie AMR WinControl umożliwia używanie pojedynczych przyrządów Almemo lub przyrządów pracujących w sieci
 • Połączenia pomiędzy przyrządami moga byc realizowane za pomocą seryjnego interface, modemu lub radiokomunikacji
 • Poziom dostępu może być definiowany przez użtkownika

Serwer Wyników Pomiarowych:

 • Umożliwia do 200 użytkownikom równoczesny dostęp do aktualnych wyników pomiarowych przez sieć TCP (Intranet/Internet).
 • Łącze cyfrowe dla dowolnego systemu kierowania procesem.
 • Przekazywanie „On Line” danych pomiarowych do innych systemów operacyjnych (np. Linux, Windows CE, Unix).
 • Podział danych pomiarowych wg. dowolnych kryteriów.
 • Łatwe wydawanie poleceń ASCII przez protokół TCP umożliwia stosowanie własnych rozwiązań klienta; wszystkie polecenia są szczegółowo udokumentowane.
 • Otwarty system połączenia „tylko czytaj” dla dowolnego systemu oprogramowania zdefiniowanego przez użytkownika.
 • Za pomocą zdalnego (Remote) systemu kontroli (Win Control) oraz systemu Client OCX są do dyspozycji standardowe rozwiązania dla klientów systemu pomiarowego.

Serwer Sieciowy:

 • System AMR Win Control zapewnia pełną funkcjonalność sieciową przy tworzeniu stron sieciowych HTML w Internecie/Intranecie; dodatkowe funkcje umożliwiają eksport przez AMR WinControl okienek bezpośrednio na stronach Web.
 • Przedstawianie wartości chwilowych i przebiegów czasowych (liniowe oraz wykresy XY, obrazy projektowe) w Internecie lub Intranecie.
 • Wizualizacja procesów i urządzeń.
 • Zdalny nadzór wizualny.
 • Prezentacje w sieci Web z dokładnym podaniem czasu.
 • Przedstawianie danych pomiarowych niezależnie od systemu operacyjnego (MSInternet Explorer, Netscape Nawigator, Mozilla, Opera, Konqueror,...).
 • Łatwa eksploatacja: obrazy generowane z zawartości okienek można przekazywać natychmiast po starcie programu. Dla trudniejszych należy przeprowadzić wcześniejsze dopasowanie. Tylko strony HTML i połączyć je z serwerem sieciowym.
 • Różne formaty obrazów i specjalne parametry pozwalają na uzyskiwanie efektów przeźroczystości, skalowanie bez strat oraz automatyczna aktualizację. Wydajne algorytmy kompresyjne dokładnego czasu redukują listę przenoszonych danych do minimum.
 • Można wykorzystać wszystkie możliwości kształtowania HTML, DHTML i CSS rozwijają kombinacje z Java Script.
 • Grafiki, teksty i wskaźniki wyników pomiarowych łączą się w jedną całość „ bez szwów”
 • Administrator sieci określa sposób obrazowania wyników pomiarowych w sposób niezależny od AMR WinControl.
 • Użytkownik uzyskuje aktualne dane pomiarowe bez ryzyka niepewności, gdyż należy zainstalować albo ”Java” albo „Plu-in”.

Oprogramowanie do ciągłego monitoringu długoterminowego SW5600WCV

Jest to oprogramowanie oparte na wersji AMR Control “professional” wersja przeznaczona specjalnie do długoterminowego monitoringu.

 • Zintegrowany system zarządzania przez uzytkownika z zabezpieczeniem hasłami
 • Monitoring trendów z wstępnymi alarmami
 • Sygnalizacja alarmów i zdażeń
 • Pomiar i kalkulacja wartości procesowych oraz kontrola i funkcje regulacyjne
 • Wydruki automatyczne, mozliwe również przez e-mail jako raporty dzienne i listy zdażeń
 • Zabezpiecenie danych poprzez automatyczny backup

Oprogramowanie SW5600WCP: PIMEX

 • Równoczesne zbieranie danych z przyrządów Almemo i cyfrowych danych video
 • Dane pomiarowe i cyfrowy sygnał video sa zsynchronizowane i wyswietlane razem
 • Możliwe tryby pracy: dane poprzednie, nagrywanie, powtórka
 • Możliwa jest opcjonalnie prezentacja video oparta na zebranych danych
 • Możliwa dokumentacja i wizualizacja procesów

Program Remote WinControl

 • Dołączanie danych pomiarowych zebranych przez AMR WinControl.
 • Równoczesne dołączanie wielu użytkowników systemu pomiarowego
 • Dołączanie danych pomiarowych zebranych przez serwer z obwodowych kalkulatorów w lokalnych sieciach lub Internecie.
 • Możliwe jest równoczesne dołączanie licznych Remote WinControl Clients do danych pomiarowych zebranych przez serwer AMR WinControl.
 • W związku z tym może następować równoczesna obróbka danych pomiarowych w różnych zależnościach i/lub wg. różnych kryteriów.
 • Remote WinControl dostarcza kompletny system wizualizacji i obróbki danych pomiarowych w oparciu o AMR WinControl.
 • Zakres funkcji odpowiada zakresowi AMR WinControl (poza połączeniem do przyrządów).
 • Funkcje alarmowe i automatyczne przechowywanie danych są niezależne od serwera danych pomiarowych.
 • Można zrealizować oddzielne funkcje zbierania danych pomiarowych, nadzoru, oceny i zabezpieczenia danych.
 • Remote WinControl komunikuje się bezpośrednio przez protokół TCP/IP z dowolnym serwerem AMR WinControl. Należy tylko podać adres serwera, po czym wszystkie dane zebrane przez serwer są natychmiast do dyspozycji.
 • Każdy klient systemu Remote WinControl może pracować jako serwer wartości pomiarowych i może oddać do dyspozycji wszystkie zebrane dane jak również dane obliczone wirtualnych miejsc pomiarowych (kanały obliczeniowe).
 • Dołączenie historii wyników pomiarowych z serwera umożliwia cykliczne aktualizowanie danych, co zapewnia zmniejszenie kosztów połączeń sieciowych.

Wersje Programu Wersja standardowa (zakres funkcji jak SW5500WC2 oprócz połączenia przyrządów) – SW5600WCR2 Wersja Profi (zakres funkcji jak SW5500WC2 oprócz połączenia przyrządów) – SW5600WCR3 Serwer sieciowy (zakres funkcji jak SW5500WC2 oprócz połączenia przyrządów) – SW5600WCR4 Aktualizacja programu do obecnej wersji – Update – SW5600WCRU Opcje – dla wersji standardowych Automatyczne magazynowanie (dane dzienne, tygodniowe) – SW5600WCR01 Funkcje alarmowe (protokół wartości uszkodzonych, poczta alarmowa) – SW5600WCR02 Wymagania systemowe: Komputer; IBM kompatybilny z PC Pentium; zalecana konfiguracja Pentium II System operacyjny; Windows 95, 98, ME, NT 4.0, 2000, XP; zalecany Windows 2000 Pamięć; 32 MB; zalecana 128 MB Miejsce na dysku twardym; 6 MB; zalecane 100 MBPołączenie sieciowe; karta sieciowa, modem lub ISDN protokół TCP/IP; zalecane - karta sieciowa, protokół TCP/IP

Program WinControl Client OCX

 • Dołączenie AMR WinControl do serwera danych pomiarowych
 • Uniwersalny moduł do własnych rozwiązań
 • Prosta obsługa przez technologię MS-ActiveX®

 • WinControl Client OCX jest modułem (składnikiem) ActiveX® , który umożliwia przejęcie danych pomiarowych z serwera AMP WinControl do innych zastosowań.
 • Program OCX można dołączyć jako element sterujący do dowolnych zastosowań, które wspomagają OLE.
 • Program OCX zawiera specjalne procedury komunikacji i obróbki wyników pomiarowych co skraca czas opracowania zastosowań.
 • Przez równoczesne wykorzystanie wielu obiektów można zebrać i wzajemnie kombinować dane z wielu serwerów wartości pomiarowych.
 • Sterowanie może być realizowane za pomocą różnych języków programowania, jak np.: C++, C, Visual Basic, Delphi...
 • Program OCX zostaje włączony w system operacyjny i dlatego powinien być tylko raz zainstalowany do każdego Client PC, wówczas są do dyspozycji wszystkie jego możliwości.
 • Przykładami skutecznego zastosowania są np. archiwizacja danych pomiarowych w dostępnych bankach, rozwijanie „On line” tabel Excel jak również wizualizacja danych w wyszukiwarce internetowej MS.

Wersje programu: Licencja Client OCX (licencja Client do serwera AMR WinControl oraz licencja OCX do systemu deszyfrującego) – SW5600COCX Wymagania Systemowe: Komputer; IBM kompatybilny z Pentium PC; zalecana konfiguracja rzeczywista używana konfiguracja System operacyjny; Windows 95,98, ME, NT 4.0, 2000, XP Pamięć; 8 MB Obszar wolny na dysku twardym 1 MBPołączenie sieciowe ; karta sieciowa, modem lub ISDN, zainstalowany protokół TCP/IP

Program ALMEMO View – SW5500 AV

Jest to program umożliwiający wyznaczanie wartości i wyświetlanie pomiarów dla wszystkich przyrządów Almemo posiadających2 lub 3 wejścia. Wyniki pomiarowe z pamięci przyrządu moga być wyswietlone w postaci tabeli lub wykresu liniowego lub zapisane.

Nowe wersje i opcje oprogramowania dostępne od 2011

 

Opcje:

 

SW5600WCO10 – rozszerzone funkcje oceny

 

Moduły dodatkowe:

 

SW5600WCZM5 – nowa wersja oprogramowania dla obliczeń przepływu ciepła

 

SW56000WCZM6 – Eksport OPC

 

SW56000WCZM7 – dodatkowy protokół

 

SW56000WCZM8 – pakiet bezpieczeństwa zawierający kartę watchdog

 

Kompletne zestawy:

 

SW5600WCP – PIMEX, kombinacja danych pomiarowych, zapisów wideo i funkcji oceny.

 

Zabezpieczenie kopii Hadware:

 

SW5600HL – klucz USB, pozwala na użytkowanie jednej kopii oprogramowania na kilku pc.

 

SW5600NHL – sieciowy klucz USB

 

Nowe wymagania systemowe:

Komputer; kompatabilny z IBM PC

System operacyjny; Windows 2000, XP; 2003; Vista; 2008; 7, zalecany Win XP

Pamięć; 256 MB; zalecana 1024 MB

Miejsce na dysku twardym; 25 MB; zalecane 100 MB

Połączenie sieciowe; karta sieciowa, protokół TCP/IP; zalecane - karta sieciowa, protokół TCP/IP , internet lub VPN.

 

Opisy nowych wersji:

 

Rozszerzone funkcje oceny

  • Dane pomiarowe mogą być zarejestrowane jako nowy wykres liniowy z charakterystyką porwnawczą

 • Foldery zawierające dane pomiarowe o wysokich numerach mogą być wygodnie grupowane przy użyciu wzorców opartych na nazwie oraz mogą być filtrowane w czasie i w zależności od punktu pomiarowego.

 • Lokalne max i min wartości mogą być pokazane na małym wykresie. WskaĄnik max i min może być dowolnie ustawiany.

 

Oprogramowanie do obliczeń przepływu ciepła - SW5600WCZM5

  • Oprogramowanie Thermal Transmitance Wizard może pracować „on line” jak też „off line”

 • Użytkownik może wybrać metodę selekcji i przeliczania – dla eksperymentalnej wartości przewodności cieplnej, dla wartości przewodności cieplnej wg. DIN oraz dla oficjalnie zmierzonej wartości.

 • Możliwy wybór wartości aktualnie zmierzonej i wartości średniej

 • Metoda obliczeniowa będzie opisana i zastosowana zgodnie z danymi pomiarowymi.

 • Wykres zostanie stworzony po skompletowaniu wszystkich danych pomiarowych oraz wielkości obliczeniowych.

 • Może być użyty kursor funkcyjny w celu otwarcia tabel statystycznych określających funkcje rozwojowe..

 

Eksport OPC - SW56000WCZM6

  • OPC to nowy standard przemysłowy służący udostępnieniu procedur niezależnie od producenta.

 • Oprogramowanie AMR WinControl pracuje jako klient OPC. Bieżące dane pomiarowe wpisywane są do globalnego servera danych OPC.

 • Dane mogą być przesłane równocześnie do innego serwera OPC

 • Dane z AMR WinControl mogą być za pośrednictwem OPC wizualizowane „on line” w LabView.

 

Opcje połączeniowe

  • AMR WinControl może traktować mierniki jako pojedynczy przyrząd lub sieć pomiarową mierników Almemo

 • Połączenie z miernikami może być ustanowione za pomoca portu seryjnego, USB, Bluetooth lub modemu (np. GSM)

 • Tą samą drogą przyrząd pomiarowy może być adresowanyprzez sieć (adres TCP/IP) oraz VPN.

 • Połączenia mogą być wpisane w bazie czasowo-kontrolnej. Odczyt pamięci przyrządu Almemo może być automatyczny. Na rozkaz pamięć może być wyczyszczona, wszelkie problemy zapisywane są na liście wypadków.

 

Integracja systemu

  • AMR WinControl posiada również opcjonalną możliwość przyjmowania protokołów dla jednostek innego producenta.

 • Otwarty protokół „Simple ASCII” może być użyty dla łatwej integracji wielu przyrządów z AMR WinControl.

 • Przy użyciu „OPC Import Protocol” dane z serwera OPC (np. Labview) mogą być odczytane i przetważane przez AMRWinControl.

 • Dane z komór klimatycznych (Feutron und Weiss Umwelttechnik) mogą być zapisywane i przetważane tak samo dane analizy gazów z jednostek „ Xstream” firmy Emerson jak też „NGA” oraz „MRUNova H8”

 • Używając protokołu Modbus wiele innych urządzeń współpracujących z tym protokołem może być przyłączone.

 • Dla pomiarów i rejestracji wielkości elektrycznych możliwe jest przyłączenie jednostek „Simeas-T” i „Yokogawa”

 • Komunikacja PLC również jest możliwa przez interface seryjny lub połączenie TCP/IP.

 

Oprogramowanie - SW5600WCRx

 Właściwości oprogramowania:

 

 • Umożliwia pomiary jednym lub wieloma serwerami AMR WinControl w sieci lokalnej lub przez Internet.

 • Umożliwia dostęp do systemu pomiarowego wielu użytkownikom równocześnie

 • Otwiera i przetwarza pliki AMR

 • Pozostałe informacje o programie dostępne są na stronie www.akrobit.de

 

 Oprogramowanie RMT WinControl umożliwia:

 

 • Monitoring danych pomiarowych z wielu lokalizacji

 • Ocenę wyników pomiarowych

 • Bezpieczny dostęp do sytemu zbierania danych przez protokół „read only”

 • Dodatkowe alarmy i nagrywanie niezależnie od nagrywającego pc.

   

 

Wersje Programu

 

SW5600WCR2 - Wersja podstawowa

(zakres funkcje jak SW5500WC2 oprócz połączenia przyrządów)SW5600WCR3 - Wersja Profesjonalna

(zakres funkcji jak SW5500WC2 oprócz połączenia przyrządów)SW5600WCR4 - Serwer sieciowy

(zakres funkcji jak SW5500WC2 oprócz połączenia przyrządów)SW5600WCRU - Aktualizacja programu do obecnej wersji – UpdateOpcje:SW5600WCRO2 – automatyczna generacja zbiorów danych ( dzienna lub tygodniowa)

SW5600WCRO3 – przyłączenie modemu

SW56000WCRO5 – funkcje alarmowe (lista wypadków, e-mail alarm, SMS, przełączenie przekaĄników)

SW56000WCRO8 – serwer danych

SW56000WCRO9 – serwer sieciowy

SW56000WCRO10 – dodatkowe funkcje oceny

MODUŁY DODATKOWE:

SW5600WCZM1 – kalkulacja komfortu cieplnego wg. DIN 1946, EN ISO 7730

SW5600WCZM2 – zabezpieczenie hasłem

SW5600WCZM3 – test manager

SW5600WCZM4 – managerprzepływ ciepła

SW5600WCZM5 – manager ilości ciepła

SW5600WCZM6 – eksport OPCZabezpieczenie kopii Hadware:

 

SW5600HL – klucz USB, pozwala na użytkowanie jednej kopii oprogramowania na kilku pc.

 

SW5600NHL – sieciowy klucz USB

 

Wymagania systemowe:

Komputer; kompatabilny z IBM PC

System operacyjny; Windows 2000, XP; 2003; Vista; 2008; 7, zalecany Win XP

Pamięć; 256 MB; zalecana 1024 MB

Miejsce na dysku twardym; 25 MB; zalecane 100 MB

Połączenie sieciowe; karta sieciowa, protokół TCP/IP; zalecane - karta sieciowa, protokół TCP/IP , internet lub VPN.Oprogramowanie Simple ASCII server - SW5600COCX
 • Komponent przesyłania danych do AMR WinControl przy użyciu protokołu SimpleASCII przez TCP/IP

 • MS ActiveX komponenty uniwersalne służące do integracji aplikacji.

 • Zawiera licencję SimpleASCII

 • Zawiera dokumentację i przykładową aplikację dla MS Excel.


 • Przy użyciu SimpleASCII server dane pomiarowe mogą być transferowane do AMR WinControl z innych Ąródeł aplikacji i przyrządów pomiarowych.

 • Użycie tego komponenty skraca czas rozbudowy sytemu, nie ma potrzeby stosowania innych dodatkowych komponentów.

 • Może być wsparciem dla aplikacji OLE, MS Excel, Matlab, MS Acces, MS SQL Server

 • Mogą być uzyte różne języki programowania C++, C#, Visual Basic, Delphi i td.

 • Przy użyciu ActiveX Control można przykładowo przyłączyć do AMRWinControl dodatkowy przyrząd pomiarowy z jego sterownikiem.

Wersje oprogramowaniaSW5600COCX – licencja kliencka OCX

SW5600WCZM7 – SimpleASCII server

SOMET Piotr Szargut. Copyright © 2013. All Rights Reserved.